SKN Kyl & Värmepumpföretagen

TEWI-beräkning

Beräkning av TEWI, Specifik TEWI och SSEER (Seasonal System Energy Efficiency Ratio = Systemets årsverkningsgrad)

Beräkning av TEWI tar i sin ursprungliga definition inte hänsyn till återvunnen och nyttiggjord energi som är mycket viktiga faktorer i kyl- och värmepumpanläggningar. I nedan angiven formel för Specifik TEWI, tar man även hänsyn till dessa energimängder och erhåller då ett godhetstal i kg CO2/kWh för det aktuella aggregatet eller systemet, under hela dess ekonomiska livslängd. Detta godhetstal kan sedan användas för jämförelse mellan olika anläggningar eller systemlösningar, från en och samma eller från olika leverantörer.

SSEER: Många tillverkare av aggregat har i dag tagit fram en årsverkningsgrad (SPF=Seasonal Performance Factor) för sina aggregat i avsedd applikation och under givna förhållande. Till detta ska sedan energiförbrukningen adderas för den kringutrustning (pumpar, fläktar, styrutrustning mm) som anläggningens kräver. Om denna förbrukning inte är känd så kan denna uppskattas till 17 % av aggregatets energiförbrukning.

Den specifika TEWI faktorn beräknas genom följande ekvation:

TEWI-formel

Systemets årsverkningsgrad beräknas genom följande ekvation:

SSEER-formel

Värden

Fyll i värdena nedan så genereras TEWI, Specifik TEWI och SSEER automatiskt längst ner på sidan. Skriv ut värden och resultat.

GWP
kg CO2/kg köldmed.

Växthuspåverkan i kg CO2 per kg köldmedium (GWP). GWP för aktuellt köldmedium finns i Bilaga 1:2 i Svensk Kylnorm, Allmän del 1.

L
%/år

Köldmedieläckage per år i procent av total fyllnadsmängd. Enligt Naturvårdsverket uppgår totala läckaget i Sverige till 7,6 % (mobila sektorn ej medräknad). Normalt ska de i Faktablad 6, Tabell 3 angivna läckagemängderna antas beroende på aktuell anläggningstyp.

m
kg

Köldmediefyllningen i kilogram.

n
år

Systemets ekonomiska livslängd. Sätt 10 år för en utomhusplacerad anläggning och 15 år för en inomhusplacerad.

B
kg CO2/kWh

Den köpta elenergins koldioxidekvivalent per kilowattimme (kg CO2/kWh). Här används vedertaget värde för nordisk elmix, vilket motsvarar 0,120 kgCO2/kWh.

Eårlig
kWh/år

Totalt tillförd energi i kWh per år, vilket utgörs av den faktiska elenergin som åtgår för driften av hela anläggningen. Inklusive pumpar, fläktar, styrsystem, kringsystem samt eventuella förluster. Om energi till kringutrustningen inte är känd kan denna sättas till 17 % av kompressorernas energiförbrukning.

Eåtervinn
kWh/år

Nyttig återvunnen energi i kWh per år är den mängd värme som återvinns från anläggningens varma sida. Avräkning får ske med den energimängd som återvinns för ändamål som i annat fall skulle ha ersatts med köpt energi för motsvarande syfte. Om den nyttiga återvinningsenergin inte är känd kan installerad kondensorvärmeeffekt × 30 % av fulldrifttimmar användas.

Enyttig kylenergi
kWh/år

Nyttig kylenergi i kWh per år är den använda kylkapaciteten från kompressorer och eventuell frikylning. Om den nyttiga kylenergin inte är känd används kompressorkyleffekt × antalet fulldrifttimmar, där fulldrifttimmer tas från Faktablad 6, Tabell 2.

Enyttig värmeenergi
kWh/år

Den värmeenergi i kWh per år som tillgodogörs från en värmepump.

αåtervinning

Återtagnings-/återvinningsfaktor vid den framtida slutliga tömningen av köldmediet inför destruktion. αåtervinning motsvarar den del som kan tas tillvara på ett kontrollerat sätt vid den slutgiltiga tömningen vid skrotning av systemet. Ska sättas till: 0,95 för enhetsaggregat (95% återvinning) och 0,90 för platsbyggd aggregat (90% återvinning).

 

Resultat

Skriv ut värden och resultat.